Oturum Aç

 Amaç

Amacı

Sağlık alanında, ülkemizde ve dünyada çok hızlı gelişmeler yaşanmaktadır. Yanı sıra, sağlık için ayrılan kaynaklar sadece Türkiye’de değil dünyanın her tarafında artmakta, nüfus giderek yaşlanmakta ve buna bağlı olarak geniş bir alan ve farklı aşamada sağlık personeline ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüzde, sağlık hizmetlerinin kamu yanında özel sektör tarafından da sunulmasıyla ciddi rekabet yaşanmakta ve giderekte artmakta, bu durum işletmelerin sağlık alanında eğitim almış profesyoneller tarafından yönetilmesini zorunlu kılmaktadır.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü’nün amacı, günümüz rekabet ortamında hizmet sunan gerek kamu gerekse özel alandaki sağlık işletme ve kurumlarının ihtiyaç duyduğu orta ve üst düzey profesyonel sağlık yöneticilerini yetiştirmek ve bu alanda araştırmalar yapmaktır.

SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Genel Bilgi ve Amaç
Türkiye’de değil dünyanın her tarafında artmakta, nüfus giderek yaşlanmakta ve buna bağlı olarak geniş bir alan ve farklı aşamada sağlık personeline ihtiyaç duyulmaktadır. işletmelerin sağlık alanında eğitim almış profesyoneller tarafından yönetilmesini zorunlu kılmaktadır. Kamu gerekse özel alandaki sağlık işletme ve kurumlarının ihtiyaç duyduğu orta ve üst düzey profesyonel sağlık yöneticilerini yetiştirmek ve bu alanda araştırmalar yapmaktır. Sağlık alanında, ülkemizde ve dünyada çok hızlı gelişmeler yaşanmaktadır. Yanı sıra, sağlık için ayrılan kaynaklar sadece,
Başlıca Araştırma Konuları

 • Sağlık hizmetlerinin kamu yanında özel sektör tarafından da sunulmasıyla ciddi rekabet yaşanmakta ve giderekte artmakta, bu durum
 • Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü’nün amacı, günümüz rekabet ortamında hizmet sunan gerek
 • Sağlık İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi
 • Sağlık İşletmelerinde Performans (Verimlilik/Etkinlik) Yönetimi
 • Sağlık Ekonomisi ve Sektörün Rekabet Analizi

Sağlık Yönetimi Bölümü Mezunlarına Ne Vaadediyor?

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü mezunlarına;

- Küreselleşen dünyamızda sağlık alanı, ülkemizde uluslararası nitelik kazanan ilk sektörlerden biridir. Sektörün ise en önemli ihtiyaçlarından biri, iyi derecede İngilizce bilen orta ve üst düzey yöneticilerdir. Bölümümüz, bu yeteneği ülke içi ve ülke dışı öğrenci değişim programları ile kazandırmayı ve güçlendirmeyi,

Üniversitemizin sahip olduğu ülkemizin en önemli hastanelerden biri olan Tıp Fakültesi Hastanesi’nin bilgi ve deneyimini, dört yıllık eğitim süresi boyunca yapılacak staj ve uygulamalar ile kazandırma ve tecrübe etme imkanı,

Ülkemizde sayıları iki binleri bulan yataklı hastane ile binlerce diğer poliklinik ve sağlık işletme ve kurumunun ihtiyacı olan üst düzey yönetici adaylarının ihtiyacı olan temel bilgiyi sağlamayı,

- Yanısıra, diğer sektör kurum ve işletmelerin yönetimi için ihtiyaç olunan yönetim, maliyet, muhasebe, genel sağlık ve sigorta sistemi, temel hukuk bilgisi ihtiyacını sağlamayı, Vadediyor.

SAĞLIK YÖNETİCİSİ

TANIM

Hastanedeki çalışmaların düzenlenmesinden ve yürütülmesinden, bölümlere gerekli personel, araç ve gerecin sağlanmasından, bütçenin hazırlanmasından ve hasta bakım hizmet ücretlerinin saptanmasından sorumlu kişidir.

GÖREVLER

- Kurumun en verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere her türlü ihtiyaçları zamanında saptar ve sağlanması için gerekli önlemleri alır,

- Malların satın alınması, depolanması, ambar ve depodan çıkışlarını yakından izler ve gereği gibi yapılmasını sağlar,

- Günlük yiyecek tabelalarını kontrol eder, buna göre ambardan çıkacak veya dışarıdan gelecek gıda maddelerinin zamanında mutfağa teslimini sağlar,

- Tıbbi cihazların, eşyaların ve binanın onarımı gibi işlerin ilgililerce zamanında yapılmasını sağlar, İdari birimlerin görevlerini düzenli ve verimli bir şekilde yapmalarını sağlar, genel idare hizmetlerinde çalışan kendisine bağlı personelin mevcut kanun tüzük ve yönetmelikler uyarınca görev, yetki ve sorumluluklarını belirler,

- Kurumda gerekli güvenlik önlemlerini alır. Sivil Savunma Uzmanı yoksa sivil savunma, deprem, yangın ve su baskınları gibi olağanüstü haller için genel olarak devlet kuruluşları idare amirlerine yüklenmiş görevleri yürütür,

- Kurumun, periyodik istatistik, poliklinik ve laboratuar çalışma cetvellerini vaktinde, doğru ve eksiksiz olarak düzenleterek ilgili yerlere gönderir,

- Bulaşıcı hastalık teşhisi konulan olayları ve bunlardan ölenleri kurumun bulunduğu yerin sağlık amirine günü gününe ve ayrıntılı şekilde haber verir,

- Hastanenin halen ve gelecekteki yatak gereksinmesinin saptanması için gerekli çalışmaları yapar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Sağlık Yöneticisi olmak isteyenlerin;
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 1. Normalin üzerinde sözel yeteneğe sahip,
 2. Sosyal bilimlere özellikle ekonomiye ilgili,
 3. Başkalarını etkileyebilme ve yönlendirebilme gücüne sahip,
 4. Başkaları ile iyi iletişim kurabilen,
 5. İleri görüşlü, yeniliklere açık,
 6. Büro işlerinden hoşlanan,
 7. Dikkatli, sorumlu kimseler olmaları gerekir.

Sağlık yöneticileri özel veya resmi hastanelerin büro kısmında görev yaparlar. Genellikle oturarak çalışan sağlık yöneticisi başhekimle ve emrinde çalışanlarla sürekli etkileşim halindedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince öğrencilere; genel kültür dersleri yanında, Genel İşletme, Hastane İdaresi ve Organizasyonu, Yönetim Bilimi, Sağlık Hizmetleri Yönetimi, Davranış Bilimleri, Halkla İlişkiler, Muhasebe-Maliyet Muhasebesi, Hastane Maliyet Muhasebesi, Hukuk-Hukuka Giriş, İdare Hukuku, İşletme Hukuku, Sağlık Hukuku, Ekonomi-Makro Ekonomi, Mikro Ekonomi, Sağlık Ekonomisi, Beslenme, Biyoistatistik. vb. dersler verilmektedir. Ayrıca, öğrenciler yönetim, insan ilişkileri, personel işlemleri, maliyet işlemleri gibi çok çeşitli konularda eğitim almaktadırlar. Öğrencilerin sağlık kuruluşlarında, özellikle hastanelerde 4 ay süreyle staj yapma zorunluluğu vardır.

Eğitimini tamamlayanlara “Lisans Diploması” ve “Sağlık Yöneticisi” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Sağlık yöneticiliği ülkemizde son yıllarda bir meslek olarak tanınmaya başlamıştır. Bu nedenle giderek sayıları artan özel hastanelerin açılmasıyla sağlık yöneticilerine büyük gereksinim duyulmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yükseköğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler. Mesleki eğitimi tamamladıktan sonra sağlık kuruluşlarının yönetim birimlerinde uzman eleman olarak çalışmaya başlanır. Mesleki başarı ve deneyime göre müdür yardımcılığı ve müdürlüğe yükselebilirler.​